CCS og klimamålene

Danmark har med klimaloven blandt andet forpligtet sig til at sænke udledningen af CO₂. Her kan du læse mere om, hvilken rolle fangst og lagring af CO₂ kommer til at spille i bestræbelserne på at nå klimamålene.

Billede af CopenHill med natur i forgrunden
Hufton+Crow

Hvad betyder fangst og lagring af CO₂ for klimamålene?

Danmark har ambitiøse klimamål. I 2030 skal de danske udledninger af CO₂ reduceres med 70 procent i forhold til år 1990.

For at nå i mål er det nødvendigt at bruge en lang række af teknologier. Her spiller fangst og lagring af CO₂ en vigtig rolle. Der er nemlig flere industrier, hvor det er meget svært eller helt umuligt at undgå udledning af CO₂, og hvor løsningen derfor vil være at fange CO₂’en, før den udledes til atmosfæren. Det gælder for eksempel tung industri som cementproduktion og affaldsforbrænding. 

I 2021 udledte Danmark, hvad der svarer til 45 millioner ton CO₂. For at nå 2030-målet om en reduktion på 70 procent, skal udledningen sænkes til cirka 24 millioner tons (Klimarådet 2024). Der mangler altså reduktioner for cirka 20 millioner tons. Ifølge en politisk aftale fra august 2023 skal fangst og lagring af CO₂ bidrage med mindst 3,2 millioner tons CO₂ i 2030. Det vil sige, at fangst og lagring af CO₂ allerede skal spille en stor rolle for at nå klimamålet for 2030. Klimaloven forpligter derudover Danmark til at blive klimaneutral i 2050 (Kilde: Retsinformation).

FN's klimapanel vurderer, at fangst og lagring af CO₂ bliver nødvendigt for at nå Paris-aftalens mål, ligesom både EU's klimaråd og det Internationale Energiagentur, IEA, ser CCS som et vigtigt redskab.

Klimaneutral i 2045 og klimapositiv i 2050

Den nuværende regering har en ambition om, at Danmark skal være klimaneutral i 2045, og i 2050 skal Danmark have reduceret udledningerne med 110 procent i forhold til 1990.Altså skal Danmark i 2050 optage mere CO₂, end vi udleder.

Ved siden er de danske klimamål, er Danmark og de øvrige medlemsstater i EU også pålagt europæiske klimamål. Målet er at reducere udledningen af CO₂ med 55 procent i 2030 (Kilde: Energistyrelsen).

De danske og de europæiske mål kan ikke sammenlignes 1:1. EU-målene sætter dog en retning, der betyder, at de øvrige lande i EU har mange af de samme udfordringer som Danmark – og at fangst og lagring af CO₂ er en del af løsningen for dem også. De gode forudsætninger for lagring i den danske undergrund betyder, at Danmark også kan hjælpe vores nabolande med at lagre den CO₂, de bliver nødt til at fange. På den måde kan Danmark bidrage yderligere til at modvirke klimaforandringerne end de udledninger, vi selv har ansvaret for.

Negative udledninger fra fangst og lagring af CO₂

At optage CO₂ kræversåkaldte negative udledninger.Negative udledninger kan opnåsved hjælp af naturbaserede eller teknologiske metoder. De naturbaserede metoder sker ved,at planter og træer optager CO₂ fra atmosfæren og lagrer den i plantedele. For eksempel optager en skov CO₂, når den vokser, og derfor kan skovrejsning bidrage til at optage CO₂. 

Fangst og lagring af CO₂ forventes også at kunne bidrage med negative udledninger, men her er tale om en teknisk løsning. 

Den negative udledning regnes ved, at der fanges og lagres såkaldt biogen CO₂₂ Det vil sige, når man fanger CO₂, som kommer fra afbrænding af for eksempel træaffald, beskidt papir og anden biomasse. Denne udledning tæller som en nul-udledning i de nationale opgørelser over drivhusgas. Det skyldes FN’s regneprincipper, hvor udledninger og optag fra biomasse opgøres i skovsektoren – og dermed i de lande, hvor træerne vokser -og ikke i energisektoren.

Alt i alt betyder det, at fangst og lagring af CO₂ udgør en vigtig og afgørende brik i Danmarks planer om at reducere CO₂-udledningerne og nå klimamålene - både i 2030, 2045 og 2050.

Andre temaer

Dyk ned i et af de andre temaer, for at opnå endnu dybere viden om vigtige aspekter, når det kommer til fangst og lagring af CO₂.

Erfaringerne med CCS

Udforsk danske og internationale erfaringer, som har formet nutidens anvendelse og forståelse af fangst og lagring af CO₂.

CCS og sikkerhed

Bliv klogere på, hvordan sikkerheds- og miljøhensyn indtænkes i fangst, transport og lagring af CO₂.